Ống Nhựa Đệ Nhất( uPVC, HDPE), Ong nhua De Nhat(uPVC, HDPE)